Рефинансиране

Рефинансиране
Кредитът за рефинансиране  представлява кредит отпуснат от една банка с цел погасяване на жилищен кредит, отпуснат от друга банка. Рефинансирането дава възможност на кредитополучателя да предоговори условията по кредита си и  лихвения процент.
Новата банка изисква  удостоверение от банката кредитор за  остатъка от главницата и номер на сметка, по която да се преведе разрешената за рефинансиране сума.

Обикновено заедно с  кредита за рефинансиране  се отпуска и  допълнителен кредитен лимит, пожелание  на кредитоискателя. За  постигане  на положителен финансов ефект от рефинансирането на кредит, е необходимо да се пресметнат съпътстващите тази процедура разходи – нотариалните такси за заличаване на ипотека и учредяването на новата, разходите по оценка и застраховане на обезпечението, банковите такси за погасяване на съществуващия кредит и усвояването на новия.