Авто Кредити и Лизинг

Авто Кредити и Лизинг

Лизингът –  това е договор за наем на предприятия, стоки, оборудване и недвижима собственност, за ползване от лизингополучателя, които се закупуват от лизингодателят и той запазва правото си на собственост върху тях. Може да се каже,че лизингът е алтернатива на потребителския банков заем.
Съществуват редица разновидности на лизингови схеми. Най-разпространени са финансовия и опертивния лизинг.
Оперативният лизинг е отдаване под наем за дълъг срок. Собственик е лизингодателят и той остава такъв и след изтичане на договорения срок.
При финансовия лизинг собствеността преминава от лизингодателя в ръцете на клиента в момента на изплащането на договорените вноски.
Предимствата на лизинга са поетапно изплащане, липса на друго обезпечение, разсрочване плащането на  ДДС за целия период на сделката, по-гъвкав договор, по-лесно договаряне в сравнение със стандартния кредит.