Лизинг за превозни средства

Има няколко банки, които отпускат кредити за покупка на автомобили на физически лица с постоянно местожителство в страната, юридически лица и еднолични търговци.

Максимално допустимият размер –   до 100 000 лв.

Валута на кредита
– лев, щатски долар и евро.

Автомобили – до 3–4 години.

Стари автомобили
– Заеми се предоставят и за закупуване на употребявани автомобили не по-стари от четири години. При такива сделки банката поставя допълнително условие самоучастието на клиента да покрива разликата между пазарната стойност на автомобила и неговата застрахователна стойност (“стойност по Каско застраховка”), но не по-малко от 20% от стойността на автомобила.

Начин на погасяване
– анюитетни или равни вноски
Заемът за покупка на автомобили се погасява съгласно погасителен план на равни анюитетни вноски. Има възможност за предварително частично или пълно погасяване на кредита във всеки момент, при съответните наказателни лихви.

Минимален срок за кредита
– 12 месеца; максимален срок за нови автомобили – 48 месеца (4 години); за употребявани автомобили максимум 48 месеца, като сборът от възрастта на автомобила и срокът на кредита не бива да е повече от 60 месеца (5 години).

Мотоциклети
– до 3 години срок на кредита.

Гратисен период  – Банките не предвиждат гратисен период за погасяване на суми по главницата.

Такси и комисионни
– Административната такса за обслужване на кредита е от 2.00% до 3.20% върху разрешения размер в зависимост от срочността на кредита.

Наказателна лихва при предсрочно погасяване
– Клиентът плаща и такса за предсрочно погасяване от 0.50% – 2,0% върху размера на предсрочно погасената сума.

Собствено участие –
Банките изискват участие на клиента със собствени средства в размер минимум на 20% от стойността на автомобила.

Първоначална вноска
–  минимум 20%. При промоции е възможна и 10% първоначална вноска.

Одобрение и усвояване –  от 3 до 5 дни.

Лихва

Годишният лихвен процент за кредит в лева
със срочност 12 месеца е 12.00%; 18 месеца – 13.00%; 24 месеца – 14.00%; 36 месеца – 15.00%; 48 месеца – 16.00%.

Годишният лихвен процент за кредити в щ.долари със срочност 12 месеца е 9.00%; 18 месеца – 9.50%; 24 месеца – 9.50%, 36 месеца – 10.00%; 48 месеца – 10.00%.

Годишният лихвен процент за кредити в eвро със срочност 12 месеца е 9.50%; 18 месеца – 10.00%; 24 месеца – 10.00%; 36 месеца – 10.50%; 48 месеца – 10.50%.
Обезпечение по заема – особен залог в полза на банката; запис на заповед без протест.

Месечна вноска
Някои банки поставят условие месечната вноска по автокредита и плащанията по други кредити, ако има такива, да е до 50% от месечния семеен доход след облагане с данъци и след приспадане на задължителните осигуровки и разходи за АВТОКАСКО. Наред с това нетният месечен доход, намален с погасителните вноски по Автокредита и други кредити, ако има такива, трябва да възлиза на 1 минимална работна заплата на възрастен член от семейството и 0,5 минимални работни заплати за деца под 18 години. За едночленно домакинство това условие е 1,5 минимални работни заплати.

Финансов Лизинг на леки автомобили за физически лица

Минимална първоначална вноска  от 10% – 30%, за нови леки автомобили и от 20% до 30%, за автомобили втора употреба / max 4-5 годишни/, над 4 години – мин. 30%. Първоначалната вноска е дължима при подписване на договора за лизинг. За юридически лица минималната първоначална вноска е от 20% до 30%.
Срокът на лизинга е от 1 до пет години. Лихвените проценти са в диапазона 7-10% , като при определени условия могат да достигнат и до 14%. Първоначалната такса за управление на лизинга е от 1 до 3%. Застраховките са около 5% за нови автомобили и от 6,50% – до 7,30% за стари автомобили. Задължително условие е сключване на застраховка пълно автокаско в полза на лизингодателя, застраховка гражданска отговорност, като в повечето случаи лизинговите компании определят застрахователните дружества. По отношение на финансиране на ДДС, лизингополучателят изплаща ДДС разсрочено за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски. Валутата за плащане на лизинговите вноски е EUR или BGN. За обезпечение може да послужи запис на заповед, ЗОЗ. Застрахователните премии, застраховка „Гражданска отговорност“, Данък МПС, Винетка, разходите за учредяване на особен залог и по регистрация на автомобила са за сметка на Лизингополучателя. Срокът за одобрение е до 1 ден.
Лизингодателя издава пълномощно на Лизингополучателя, с което той може да управлява автомиобила в страната и чужбина. Лизингополучателят придобива правото на собственост върху лекия автомобил след изтичане на срока на договора и извършване на всички дължими плащания. Лизингополучателят може да придобие правото на собственост върху лекия автомобил преди изтичане на срока на договора, при условие, че изплати пълния размер на остатъка по главницата и неустойка, в размер на 1.00% върху непогасената част.

Оперативен лизинг на леки автомобили

Оперативният лизинг е само за нови автомобили. Срокът на оперативния лизинг е 3  – 4 години.  Гаранцията по договора е от 0 до 15% от цената на МПС, дължима при подписване на договора за оперативен лизинг. Същата се възстановява при изтичане на договорения срок и изпълнени задължения на Лизингополучателя. Валутата на плащане на лизинговите вноски е EUR или BGN. Месечната рента е 2,90%от цената на МПС. Остатъчната стойност е 10-30%,а застраховката “Каско” 5,5 – 9,00%. Таксата за обслужване е 1 до 3,00% от цената на МПС. Срокът за одобрение е 2-3 дни. Застрахователните премии, застраховка „Гражданска отговорност“ и разходите по регистрация на автомобила са за сметка на наемателя.Върху месечните наемни вноски се начислява и дължи ДДС. Разходите, свързани с обслужването на автомобила, монтиране на алармени системи, защитни системи (GPS), застрахователни премии и др. не са включени в наемните вноски. Тези разходи се заплащат допълнително от Лизингополучателя при тяхното възникване или се включват в месечните наемни вноски.

Лизинг на товарни автомобили

Финансов лизинг се предлага за нови и употребявани товарни автомобили за юридически лица. Употребяваните автомобили не бива да са по-стари от 7 год. в края на лизинговия период. По отношение на финансирането на ДДС, лизингополучателят изплаща ДДС разсрочено за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски. Авансовата вноска за нови товарни автомобили е минимум 10%, а за употребявани товарни автомобили при възраст до 2 год. – минимум 15%, над 2 год. – минимум 20%. Срокът на лизинга за нови товарни автомобили е до 60 месеца, а за употребявани товарни автомобили до 60 месеца.