Финансов или оперативен лизинг

Покупката на лизинг е начин да се сдобиеш с желаната стока бързо и без да разполагаш с цялата сума, необходима за заплащане на цената. Има два вида лизинги – финансов лизинг и оперативен лизинг.
При финансовия лизинг, лизингополучателя след изтичане срока на договора става собственик на автомобила.

При оперативния лизинг лизингополучателят ползва автомобилът „под наем”. След изтичане срока на договора, наемателят не става собственик на автомобила.Клиентът наема превозното средство за определено време, като след изтичането на срока – автомобилът се връща на лизингодателя.

Оперативният лизинг като форма на финансиране основно е насочена към лизингополучатели юридически лица и фирми. С разрастването на бизнеса си фирмите все повече се нуждаят от обновяване и увеличаване на автопарка си. Наред с това се появява и необходимостта от такава форма на финансиране, която няма да погълне голяма част от капиталовите ресурси, необходими за бизнеса.

Какъв лизинг да изберате – оперативен или финансов?

При оперативния лизинг срокът на наемане на автомобила е 3 – 4 години.Понякога лизингодателят изисква парична гаранция по договора. Тя може да процент от цената на автомобила или като няколко месечни ренти, които след изтичане на договорения срок се възстановяват на лизингополучателя .Месечните наемни вноски се определят от цената на автомобила и срока на финансиране като се начислява ДДС.

Обикновено разходите, свързани с регистрацията, маркировките и данъците на автомобила, застраховките „Каско” и „Гражданска отговорност”, вписването на договора в Централния Регистър за Особени залози, разходите за издаване на нотариално заверени пълномощни за управление на МПС в страната и чужбина, поставяне на аларма, са за сметка на лизингополучателя. Те не са включени в месечните ренти и се заплащат допълнително при тяхното възникване, но повечето лизингодатели предоставят възможност на клиентите си  да бъдат включени в месечните вноски.
Лизинговите дружества предлагат и допълнителни услуги, които могат да бъдат включени в месечните наемни вноски – винетни такси, годишните технически прегледи, застраховка „Зелена карта” при пътуване в чужбина. Предлага се и подмяна на автомобила при инцидент, докато бъде ремонтиран, на клиента се предоставя друг автомобил за ползване.

За кого е предазначен оперативният лизинг?

Оперативният лизинг на автомобили е предназначен както за фирми, така и за физически лица. Избралите тази форма на финансиране, срещу заплащане на месечни вноски, получават и ползват автомобил, който след изтичане срока на договора за ползване могат да върнат, да заменят с нов като подпишат нов договор или да закупят по калкулираната остатъчна цена.
Оперативният лизинг е особено подходящ за фирми, които се нуждаят от непрекъснато обновяване и осъвременяване на автомобилния парк, без да придобиване на собствеността. Той предпазва фирмите от остаряване на превозните средства и предполага относително по-ниски плащания, в сравнение с останалите финансови алтернативи.

Признава ли се като разход финсовият и оперативния лизинг?

При финансовия лизинг вноските по време на действието на лизинговия договор като разход ще се признае платената лихва, както и разходите, свързани с регистрацията на автомобила, със застраховките и т.н. Заплатената главница може да бъде отчетена като разход само в размер, равен на годишното обезценяване на автомобила. Всичко това означава, че месечната вноска, заплатена на лизинговата компания, няма да може да бъде счетоводно отчетена в пълния си размер като фирмен разход. Докато оперативният лизинг дава възможност за пълно счетоводно отчитане на вноската, тъй като в действителност тя се смята за платен наем