Бизнес Кредити

Бизнес Кредити
Консултантите на СОРТИС Кредит ще Ви предложат заем, който най-добре отговаря на нуждите на Вашия бизнес. Предлагаме както кредити за оборотни средства, така и инвестиционни кредити за дългосрочно финансиране.
Кредитите за оборотни средства могат да бъдат: стандартни и ипотечни кредити за оборотни средства, овърдрафт, револвиращ кредит и кредитна линия.

Инвестиционният кредит е дългосрочен кредит за финансиране на инвестиционни потребности – закупуване на дълготрайни активи с непосредствено приложение в дейността на кредитоискателя, ново строителство, реконструкция и придобиване на недвижима собственост за нуждите на бизнеса, покупка на машини и оборудване, покупка на моторни превозни средства, покупка на компютърна техника, софтуер, лицензи, както и за рефинансиране на кредити с аналогични параметри