Инвестиционни Кредити

Инвестиционният кредит е дългосрочен кредит за финансиране на инвестиционни потребности – закупуване на дълготрайни активи с непосредствено приложение в дейността на кредитоискателя – ново строителство, реконструкция и придобиване на недвижима собственост за нуждите на бизнеса, покупка на машини и оборудване, покупка на моторни превозни средства, за покупка на компютри, софтуер, лицензи, за рефинансиране на кредити с аналогични параметри.

Обезпеченията могат да бъдат:

 • Блокирани парични средства
 • Банкови гаранции
 • Държавни ценни книжа
 • Корпоративни ценни книжа
 • Взаимни фондове
 • Ипотека върху недвижим имот
 • Корабна ипотека
 • Залог на ДМА
 • Залог на КМА
 • Залог на дялове в ООД
 • Залог на цяло предприятие
 • Скъпоценни камъни и скъпоценни метали
 • Допълнителни обезпечения – вземания, бъдеща земеделска продукция, запис на заповед, поръчителство, застраховка.

Изисква се имуществена застраховка на обезпечението от съгласувана с банката застрахователна компания.