Изисквания за кандидатстване

Изисквания за кандидатстване
Необходими документи при кандидатстване за потребителски кредит
 • искане-формуляр за потребителски кредит – по образец на банката
 • копие от документа за самоличност на кредитоискателите
 • служебна бележка, издадена от работодателя, за получен брутен и нетен доход – по образец на банката
 • копие от трудов договор и анекси към него – ако има такива
 • копие от трудова книжка
 • документ за размера на пенсията на кредитоискателя, издаден от териториалното поделение на националния осигурителен институт
 • при доходи от отдаване под наем на недвижими имоти – договор за наем, нотариален акт за собственост на имота отдаван под наем, данъчна декларация

Необходими документи при кандидатстване за ипотечен кредит

 • искане-формуляр за жилищен кредит – по образец на банката
 • копие от документа за самоличност на кредитоискателите
 • удостоверение за семейно положение от кредитоискателите и от собствениците на имота, предмет на обезпечение
 • декларация за свързани лица – по образец на банката
 • удостоверение за липса на данъчни задължения по чл. 87 ал. 6 от ДОПК на името на ипотекираните длъжници – издава се от национална агенция по приходи по местоживеене – за кредитоискателя и за съкредитоискателя
 • служебна бележка, издадена от работодателя, за получен брутен и нетен доход – по образец на банката
 • копие от трудов договор и анекси към него – ако има такива
 • копие от трудова книжка
 • при доходи от отдаване под наем на недвижими имоти – договор за наем, нотариален акт за собственост на имота отдаван под наем, данъчна декларация
 • документ за размера на пенсията на кредитоискателя, издаден от териториалното поделение на националния осигурителен институт
 • данъчни декларации /по ЗОДФЛ или ЗКПО/
 • счетоводни отчети
 • граждански договори, договори за възлагане, за управление и контрол, консултантски договори и други видове договори
 • сметки за изплатени суми и служебни бележки за изплатени възнаграждения
 • копие от актуална съдебна регистрация, данъчна регистрация, Булстат, регистрация по ДДС и регистрация в НОИ
 • документи за платени дължими данъци

При закупуване на готово жилище с акт 16:

 • предварителен договор за покупко-продажба
 • пазарна оценка
 • удостоверение от службата по вписванията за липса/наличие на тежести върху имотите
 • документи за собственост
 • удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК

При закупуване на жилище в строеж :

 • предварителен договор за покупко-продажба
 • документи за собственост: нотариален акт/документ за отстъпено право на строеж, актуална скица и др.
 • удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК
 • пазарна оценка
 • удостоверение от службата по вписванията за липса/наличие на тежести върху имотите
 • скица – виза за проектиране
 • разрешение за строеж
 • протокол за определяне на строителна линия и ниво
 • одобрен архитектурен проект за имота
 • удостоверение по чл.181 ал.2 от ЗУТ – за завършен груб строеж

При кредит за строителство:

 • Пазарна оценка
 • разрешение за строеж
 • Документи за собственост
 • скица – виза за проектиране
 • проектно-сметна документация
 • одобрен архитектурен проект за имота
 • Договори за проектиране, надзор, строителство
 • протокол за определяне на строителна линия и ниво
 • Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК
 • удостоверение от службата по вписванията за липса/наличие на тежести върху имотите

При кредитна сделка за ремонт, реконструкция и довършване на недвижим имот:

 • пазарна оценка на имота
 • документи за собственост
 • строително-монтажни работи, обект на кредита
 • удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК
 • проектно-сметна документация,количествено-стойностна сметка за предстоящите ремонтни дейности
 • удостоверение от службата по вписванията за липса/наличие на тежести върху имотите