Кредити за Оборотни Средства

Обезпеченията могат да бъдат:

 • Блокирани парични средства
 • Банкови гаранции
 • Държавни ценни книжа
 • Корпоративни ценни книжа
 • Взаимни фондове
 • Ипотека върху недвижим имот
 • Корабна ипотека
 • Залог на дълготрайни материални активи
 • Залог на краткотрайни материални активи
 • Залог на дялове в дружества с ограничена отговорност
 • Залог на цяло предприятие
 • Скъпоценни камъни и скъпоценни метали
 • Допълнителни обезпечения – вземания, бъдеща земеделска продукция, запис на заповед, поръчителство, застраховка.

Изисква се имуществена застраховка на обезпечението от съгласувана с банката застрахователна компания.

1.Стандартен кредит за оборотни средства: Краткосрочен кредит за финансиране потребностите от оборотни средства. Кредитът осигурява еднократно финансиране на кредитоискателя за закупуване на суровини или стоки или за покриване на други текущи разходи, като изплащането на кредита се осигурява от месечните приходи от продажбата.

2 Ипотечен кредит за оборотни средства: Краткосрочен кредит, обезпечен с ипотека върху недвижим имот за финансиране потребностите от оборотни средства. Кредитът осигурява еднократно финансиране за закупуване на суровини или стоки или за покриване на други текущи разходи, като изплащането на кредита се осигурява от месечните приходи от продажбата.

3 Овърдрафт: Кредит за финансиране на текущи нужди с определен лимит и срок. Усвояването се извършва директно от разплащателната сметка без предоставяне на разходооправдателни документи.

4 Револвиращ кредит: Кредит за финансиране потребностите от оборотен капитал с предварително определено предназначение. Кредит за  финансиране на транзакции и дейности с цикличен характер и периодични настъпващи плащания, неутрализиране на неблагоприятни за кредитоискателя несъответствия между средната  продължителност на периода за събиране на вземанията и периода за дължимите плащания, но това несъответствие не бива да се дължи на търговска слабост. Кредитът може да се усвоява многократно в рамките на определен период. Издължаването на отпуснатия размер може да се осъществява или посредством намаляващ плафон или издължаване наведнъж в зависимост от финансираната транзакция.

5 Кредитна линия: Банката предоставя възможност за определен период от време да се ползват предварително избрани кредитни ангажименти – Овърдрафт, Револвиращ кредит, Условен кредит. Отделните кредитни ангажименти са ползват и издължават при установените за всеки от тях параметри и условия.