Придобиване на бизнес

Придобиване на бизнес

Консултиране на купувача по сделката

Първоначална подготовка

Можем да:

 • Формулираме стратегия като изведем желания краен резултат, ние можем да Ви помогнем да формулирате Вашите нужди и да намерите партньори, които най-добре отговарят на тях.
 • Организираме първоначални срещи със собствениците на предприятия – потенциални обекти на бъдещата сделка.
 • Координираме последващата логистика на Вашите вътрешни експерти, както и тези, ангажирани от Вас в екипите за сделката.
 • Анализираме сценарии и да разработим структурата на сделката и офертната рамка.

Моделиране, оценяване, подготовка и преговори

 • Моделиране и оценка

Можем да:

 • Разработим интегриран финансов модел, включващ средносрочна прогноза за финансовото състояние и оперативните резултати на Компанията, обект на придобиване (Обекта).
 • Изготвим оценка на Обекта, използвайки различни методи, и да координираме очаквания диапазон от стойности за първоначалните оферти.
 • Оценим „чувствителността“ на оценката към промени в допусканията.
 • Включим в оценката потенциални синергии.
 • Подготовка и преговори

Можем да:

 • Ви помогнем при изготвянето на първоначалното Писмо за намерение или на Офертата за параметрите по сделката (Term Sheet) с потенциалните Обекти и техните акционери.
 • Ви консултираме по процеса на преговорите с потенциалните Обекти.

Подготовка и подкрепа в процеса на прединвестиционното проучване

 • Подготовка

Можем да:

 • Ви консултираме при избора на потенциални консултанти.
 • Определим рамката на прединвестиционното проучване в съответствие с Офертата за параметрите по сделката (Term Sheet).
 • Подркепа

Можем да:

 • Координираме процеса на прединвестиционното проучване, вътрешния екип и външните консултанти.
 • Ви подкрепим в идентифицирането на ключови рискови области във финансовите, данъчните, правните, оперативните, търговските и други аспекти от дейността или корпоративната структура на потенциалните Обекти.
 • Идентифицираме проблеми, които биха направили невъзможно или неизгодно сключването на сделка, въпроси, свързани със стойността на сделката, и въпроси, които трябва да бъдат решени преди или веднага след приключването на сделката.
 • Ви подпомогнем при формулирането на Предварителни условия към обвързващата оферта (Conditions Precedent for Binding Offer), Договор за покупка на дялове и / или други окончателни споразумения.

Набиране на дългово финансиране

 • Финансова структура

Ние можем да:

 • Ви помогнем при оценката на необходимите средства и нуждата от външно финансиране.
 • Идентифицираме подходящите източници на финансиране предвид естеството и структурата на сделката.
 • Комуникация и преговори

Можем да:

 • Тестваме интереса на съгласуваните потенциални кредитори.
 • Обобщим постижимите ключови показатели.
 • Ви консултираме относно Офертата за параметрите на финансирането (Term Sheets) с избраните кредитори.

Преговори по офертата и сключване на сделката

 • Преговори

Можем да:

 • Участваме в стратегически или тактически дискусии и да Ви подкрепим при формулирането на позиции и подходи за водене на преговори.
 • Ви подкрепим в срещи лице в лице с потенциалните Обекти на бъдещата сделка, техните акционери или консултанти, включително и да участваме като модератор на дискусията.
 • Разработим подходящи решения, които да позволят да се сведе до минимум условността на сделката, като същевременно се управлява степента на риск.
 • Съдействие при изготвяне на заключителната документация

Можем да:

 • Подкрепим вашите правни съветници при включването на договорените във фазата на преговорите условия в Заключителната документация по сделката – Договор за акционери, Договор за покупка на дялове или други споразумения, водещи до сделката.
 • Координираме консултантите при съставяне на документите по сделката.