Продажба на бизнес

 

Консултиране на продавача по сделката

 1. Решение за продажба на бизнеса
 2. Предварителна подготовка
 3. Прединвестиционно проучване
 4. Оценка на офертите, преговори и сключване на сделката

Решение за продажба на бизнеса

Можем да:

 • Формулираме стратегия: Имайки предвид желания краен резултат, ние можем да ви помогнем да формулирате вашите нужди и да намерите партньори, които най-добре отговарят на тях.
 • Селектиране: Извършим първоначална оценка на потенциални финансови или стратегически купувачи, които отговарят на предварително дефинирани критерии.
 • Моделиране и оценяване
  • Разработим интегриран финансов модел, включващ средносрочна прогноза за финансовото състояние и оперативните резултати на Вашата компания.
  • Изготвим оценка на Вашата компания, използвайки различни методи, и да координираме очаквания диапазон от стойности за първоначалните оферти.
 • Анализираме сценарии и да разработим рамката на сделката и  условията за участие.

Предварителна подготовка

Изготвяне на документите по сделката

Можем да изготвим:

 • Кратък профил (Teaser) – кратък документ целящ да генерира интерес за сделката от селектираните потенциални купувачи.
 • Информационен меморандум (Information memorandum) – документ, съдържащ достатъчно подробна информация за подаване на обвързваща оферта.
 • Уведомително писмо за процеса (Process letter) – даващо информация на потенциалните купувачи как ще протече процеса, какви са ключовите моменти в него и крайните срокове.

Организация

Можем да:

 • Съставим „Кратък“ и „Дълъг“ списък с потенциални купувачи.
 • Установим, организираме и модерираме първоначални контакти и срещи с потенциални купувачи.
 • Координираме размяна на договори за конфиденциалност.

Администриране и координиране

Можем да:

 • Координираме последващата логистика на Вашите вътрешни експерти, както и на тези, които сте ангажирали в екипите за сделката.
 • Администрираме потока от информация между Вас и потенциалните купувачи и техните консултанти.

Прединвестиционно проучване

Информационна стая (Data room)

Можем да:

 • Организираме събирането на информация и първоначалното съставяне на Виртуалната информационна стая (Virtual Data Room).
 • Управляваме процеса по получаването на въпроси и изпращането на отговори и осигуряването на навременна информация с минимални нарушения на ежедневната Ви дейност.
 • Съдействаме при формулирането на отговори на запитвания от потенциални купувачи и техните консултанти.

Съдействие в процеса

Можем да:

 • Идентифицираме проблеми, които биха направили невъзможно или неизгодно сключването на сделка.
 • Ви съдействаме при формулирането на подходящи корекции в процеса или оферирането, за да се осигури безпроблемно развитие на сделката.

Оценка на офертите, преговори и сключване на сделката

Оценка на офертите

Можем да:

 • Извършим първоначалната преценка на обвързващите оферти.
 • Обсъдим условностите и да предложим решения.
 • Ви съдействаме и консултираме при избор на оферти и кандидати, които да продължат към фазата на преговорите.

Преговори

Можем да:

 • Участваме в стратегически или тактически дискусии и да Ви подкрепим при формулирането на позиции и подходи за водене на преговори.
 • Ви подкрепим в срещите с потенциалните купувачи, техните акционери или консултанти, включително и да участваме като модератор на дискусията.
 • Разработим подходящи решения, които да позволят да се сведе до минимум условността на сделката.

Съдействие при сключване на сделката

Можем да:

 • Подкрепим вашите правни съветници при включването на договорените във фазата на преговорите условия в Заключителната документация по сделката – Договор между акционерите/съдружниците, Договор за покупка на акции/дялове или други споразумения, водещи до Сделката.
 • Координираме действаме като свръзка между консултантите при съставянето на документите по сделката.