Стратегическо и оперативно консултиране

Стратегическо и оперативно консултиране

 1. Стратегия
 2. Оперативно консултиране
 3. Бизнес планиране, финансов мениджмънт и контрол
 4. Управление на промяната и хората
 5. Пазарно проучване и позициониране

» Стратегия

Ключова първа стъпка в определянето на нуждата от промяна в бизнеса е дефинирането на стратегия.

Можем да:

 • Дефинираме структурата и методологията за вземане на стратегически решения.
 • Определим настоящата стратегическа визия, да сравним с добрите практики и да предложим подобрения.
 • Дефинираме критерии за стратегически решения или промени в такива.

След това ще разгледаме бизнеса от стратегическа гледна точка.

Можем да:

 • Прегледаме Вашите бизнес модел, различните бизнес линии и дейности, тяхната позиция в оперативен, финансов и пазарен план, и конкуренцията.
 • Ви съдействаме за детайлен прогнозен анализ на идентифицираните възможности.
 • Разработим стратегическа бизнес концепция.

» Оперативно консултиране

Процесите са ключов източник на стойност. Тяхното коректно формулиране и внедряване, както и гладкото им функциониране биха позволили максимално извличане на стойност.

Ние можем да:

 • Прегледаме архитектурата на процесите и (производствения) капацитет, вътрешните процедури, счетоводството, форматите за въвеждане на информация и отчети, договорите, собственото ноу-хау и организацията.
 • Идентифицираме сфери на добавена стойност и ключови показатели на представянето.
 • Разработим маркетингов подход и ценообразуващи модели.
 • Разработим финансови модели и сценарии.
 • Прегледаме счетоводни и отчетни политики, процеси и системи.
 • Оценим инвестиционни планове.

Преструктурирането на процесите може да Ви позволи да използвате по-ефективно ресурсите си.

Можем да:

 • Идентифицираме области за потенциални подобрения и да предложим план за действие.
 • Изведем ключовите фактори за успеха и рисковете, свързани с внедряването на избраната стратегия, както и да предложим мерки за намаляване на риска.
 • Ви съдействаме при внедряването чрез използване на нашите ресурси, както и да осигурим управлението на проекта, надзора и периодичното отчитане.

» Бизнес планиране, финансов мениджмънт и контрол

Наличието на план и неговото спазване изисква умения, целенасоченост и ангажираност.

Можем да:

 • Ви съдействаме за идентифицирането на ключовите двигатели на добавена стойност, структурирането на приходните и разходните центрове и измерването на ключовите показатели на представянето.
 • Ви подкрепим при разработването на планове за продажби, разходи, инвестиции и научноизследователска и развойна дейност, и инструменти за проследяване на ключовите показатели на представянето.
 • Разработим интегриран финансов модел, съобразен с вашата система за отчетност, както и инструменти за проследяване на планирането.
 • Изготвим формат на официален доклад за бизнес плана и процедура за периодично отчитане и докладване на изпълнението.

Не всички бизнес имат нужда – или могат да си позволят – финансов мениджър на пълен работен ден, но всички бизнеси могат да се възползват от стойността на стриктните процедури за финансово управление, отчитане и контрол.

Можем да:

 • Разработим или подобрим структурата на финансово отчитане, проследяването на изпълнението спрямо плана и инструментите за проследяване на ключовите показатели на представянето.
 • Ръководим и подкрепяме финансовия Ви персонал при извличането, анализирането и отчитането на финансова информация, както и при подготовката на първични, целеви и периодични финансови документи.
 • Действаме като временен Главен финансов директор или Финансов мениджър за Вашия бизнес.
 • Разработим длъжностна характеристика за Главен финансов директор или Финансов мениджър и да Ви помогнем при избора.

Създаването, съхраняването и разпределянето на наличните парични средства е ключът към създаването на стойност и осигуряването на възвръщаемост за инвеститорите.

Можем да:

 • Преразгледаме капиталовата Ви структура, кешовите Ви позиции, търговските и други бизнес отношения и договори.
 • Идентифицираме и анализираме възможностите за подобрение, преодоляване на предизвикателствата или диспропорциите.
 • Разработим план за всички мерки, инструменти и дейности, необходими за постигане на устойчива капиталова структура и кешова позиция.
 • Ви подкрепим при внедряването на необходимите мерки.

» Управление на промяната и хората

Промяната във визията и стратегията понякога изисква преосмисляне на структурата и отговорностите.

Можем да:

 • Проектираме структурата на организацията и да определим функционалната матрица (отговорности на звената / позициите).
 • Разработим длъжностни характеристика за всяка позиция в организацията.
 • Оценим ключовия персонал в съответствие с приетата стратегия, структура и длъжностни характеристики.

Понякога промяната изисква и персонални промени в рамките на структурата.

Можем да:

 • Съдействаме при преценката доколко настоящите ключови служители са подходящи за позицията, която заемат.
 • Дадем насоки относно баланса между отговорности и възнаграждение за ключовите позиции.
 • Ви съдействаме в процеса на освобождаване на хора и наемане на нови, или да препоръчаме подходящите външни ресурси за това.

» Пазарно проучване и позициониране

По-задълбоченото познаване на пазара позволява по-печелившо пазарно позициониране. Независимо дали става дума за нови продукти, които бихте искали да въведете, или за съществуващи продукти, които не са достатъчно печеливши, Вие може да поискате второ – или първо – мнение, къде стоите на пазара.

Можем да:

 • Обобщим настоящите нормативни разпоредби, свързани с Вашия продукт или услуга.
 • Проучим и идентифицираме клиенти или възможности за настоящи или бъдещи продукти или услуги.
 • Обобщим предлаганото от конкуренцията, както и съпътстващите продукти.
 • Оценим размера на пазара.

Излизането на пазара, по-добро, по-бързо или по-изгодно, може да изисква промяна в стратегията.

Можем да:

 • Разработим стратегия за излизане на пазара.
 • Установим концепция или структура за ценообразуване .
 • Разработим прогноза за продажбите и маржовете.
 • Разработим бизнес план и финансов модел.
 • Идентифицираме ключови възможности, рискове и мерки за намаляване на риска.