Структуриране и подготовка за продажба

Структуриране и подготовка за продажба

 1. Предпроектно проучване
 2. Стратегическа и оперативна рамка
 3. Моделиране и оценка
 4. Планиране и внедряване

» Предпроектно проучване

Можем да:

 • Извършим първоначален преглед на стратегията и организацията.
 • Преценим оперативното, финансовото, правното и регулаторното позициониране.
 • Разгледаме структурата на човешките ресурси и плановете за приемственост.
 • Анализираме пропуски спрямо добрите практики и да дефинираме нуждите от преструктуриране.
 • Анализираме потенциалните разходи и ползи от преструктурирането.
 • Ви подкрепим в избора на стратегическа опция.

» Стратегическа и оперативна рамка

Можем да:

 • Разработим план за действие.
 • Идентифицираме ключовите фактори за успеха.
 • Разпределим отговорности и срокове.
 • Разработим разпознаваеми формати за периодична отчетност.

 » Моделиране и оценяване

Можем да:

 • Съдействаме при формулирането на допускания за модел или конструктивно да оспорим Вашите.
 • Разработим интегриран финансов модел, включващ средносрочна прогноза за финансовата позиция и оперативното представяне на Вашата компания, или да съдействаме на Вашия екип, зает с моделирането.
 • Извършим оценка на Вашата компания, използвайки различни методи, и да оценим въздействието на промени в допусканията, оперативната структура и успешното преструктурирането върху стойността на предприятието.
 • Анализираме въздействието на преструктурирането върху стойността в бъдеще.
 • Анализираме синергиите, възникващи от потенциални бизнес комбинации.

 » Планиране и внедряване на развитието

Ние можем да:

 • Разработим план за действие.
 • Идентифицираме ключови фактори за успеха.
 • Разпределим отговорности и срокове.
 • Разработим разпознаваеми формати за периодична отчетност.