Временно изпълняващ функцията финансов мениджър

Временно изпълняващ функцията финансов мениджър

 1. Счетоводство, контрол и управленска отчетност
 2. Бизнес планиране
 3. Финансиране
 4. Управление на отношенията с външни заинтересовани страни

» Счетоводство, контрол и управленска отчетност

Можем да:

 • Анализираме текущите процедури за отчитане, да преценим техните обхват и ползи и да предложим подобрения или модификации.
 • Прегледаме ключовите приходни и разходни центрове, ключовите показатели на представянето, съществуващите оперативни и финансови отчети. Можем да преценим необходимостта от подобряване или изменение и да предложим алтернативи.
 • Прегледаме Вашия сметкоплан и да оценим съвместимостта му с изискванията за отчитане пред мениджмънта. След това ще предложим изменения, за да приведем сметкоплана в съответствие с отчетните ви нужди.
 • Оценим периодичния процес на счетоводно приключване и да разработим процес за бързо приключване.
 • Разработим функциите за управление на касовите наличности и разплащанията.
 • Анализираме подхода към вътрешения контрол и да съдействаме при разработването на необходимите процедури.
 • Осигурим регулярни насоки и подкрепа.

» Бизнес планиране

Можем да:

 • Ви подкрепим при разработването на планове за продажби, разходи, инвестиции и научноизследователска и развойна дейност и инструменти за проследяване на ключовите показатели на представянето.
 • Разработим интегриран финансов модел – план и прогноза –  съобразен с Вашата система за отчетност, както и инструменти за проследяване на изпълнението на плана.
 • Изготвим формат на официален доклад за бизнес плана и процедура за периодично отчитане и докладване на изпълнението.

» Финансиране

Можем да:

 • Разработим или усъвършенстваме стратегията Ви за финансиране чрез заеми, да бъдем свързващо звено при комуникацията Ви с финансиращите институции и да договорим или предоговорим заемните споразумения.
 • Разработим алтернативни финансови структури, да анализираме тяхното въздействие и да предложим подход за преструктуриране.
 • Подпомагаме процеса по набиране на финансиране периодично или на проектна база.

» Управление на отношенията с външни заинтересовани страни

Можем да:

 • Ви подпомогнем при взаимодействието Ви с надзорните и контролните органи – данъчни, осигурителни, трудови инспекция или други – или да Ви насочим къде могат да бъдат намерени подходящи ресурси за всеки отделен случай.
 • Подпомогнем вътрешните или външни ресурси при формулирането на теза и аргументации, както и при преки преговори или съдебни спорове, където е необходимо.