Набиране на средства

Услуги по набиране на средства

 1. Проектно финансиране и инвестиции „на зелено“
 2. Финансово преструктуриране
 3. Услуги по набиране на дълг и дялов капитал
 4. Консултации при Първично публично предлагане

» Проектно финансиране и инвестиции „на зелено“

Проектното финансиране представлява финансиране на конкретен проект (като мина, магистрала, железопътна линия, тръбопровод, електроцентрала и др.), което впоследствие се изплаща от генерирания паричнен поток. Финансиращата организация разглежда главно активите и приходите на проекта, за да осигури самостоятелно обслужване на кредита.

Когато стартирате нов проект или проект „на зелено“, е наложително да имате структуриран подход и да гарантирате, че всички заинтересовани страни възприемат сделката като осъществима.

Ние можем да:

 • Ви помогнем при формулирането на допускания и разработването на интегриран финансов модел за паричния поток.
 • Проверим „чувствителността“ на модела към промени във входящите данни или допусканията.
 • Проучим вероятните изисквания за възвръщаемост на потенциалните инвеститори.
 • Предложим работеща финансова структура за проекта.

Ние ще ви подпомогнем при свързването и договарянето с подходящите инвеститори. Това ще Ви спести време и ще Ви гарантира ползотворен работен  процес с благоприятен резултат.

Ние можем да:

 • Направим оценка на подхода за набиране на финансирането и да идентифицираме потенциалните източници на финансиране.
 • Се свържем и да преговаряме с подходящите инвеститори за параметрите на възможното финансиране (Term Sheets).
 • Организираме и координираме прединвестиционното проучване (due diligence) с минимално смущаване на ежедневната Ви дейност: подготовка и представяне на документацията в информационната стая (Data room), управление на актуализациите, координиране на процеса за въпроси и отговори и осигуряване на навременното подаване на информация.
 • Ви съдействаме при формулирането на отговори на въпросите и запитванията.
 • Предоставим информация, формулировки, варианти и препоръки на вашия правен консултант за заключителната правна документация – Договор за покупка на дялове, Договор за заемно финансиране или друга документация.

» Финансово преструктуриране

Ние подпомагаме кредитори и длъжници да оптимизират резултатите на дружества в затруднение и да преведат бизнеса им обратно към устойчиво развитие.

Ние работим с фирми във всички етапи на затруднение – от зараждащи се проблеми, през влошаващи се и остри проблеми до вероятна и ефективна несъстоятелност.

Нашите сфери на експертиза включват:

 • Сделки с необслужвани кредити
 • Независима бизнес диагностика
 • Управление на реорганизации
 • Финансово и оперативно преструктуриране
 • Сливания и придобивания в условията на корпоративна криза

Предприятията понякога се сблъскват с оперативни, финансови или пазарни предизвикателства, поставящи самото им съществуване под въпрос. Справянето с тези предизвикателства може да изисква значителна външна подкрепа.

Ние можем да:

 • Ви съдействаме при анализа на стратегията, дейността, процесите и финансовите резултати, за да преценим подхода към преструктурирането.
 • Прегледаме стратегическите опции пред дружеството – рефинансиране, продажба или ликвидация на ключови или нестратегически подразделения или дейности, финансово преструктуриране или други.
 • Формулираме различни подходи, да анализираме силните и слабите им страни и да оценим потенциалните резултати.
 • Разработим план за преструктурирането.
 • Ви съдействаме при формулирането на допускания и разработването на интегриран финансов модел.
 • Проверим „чувствителността“ на модела към промени във входящите данни или допусканията.
 • Проучим вероятните изисквания за възвръщаемост на потенциалните инвеститори.
 • Предложим работещо решение.

Да се свържете и преговаряте с правилните инвеститори ще ви спести време и ще гарантира ползотворен процес с благоприятен резултат.

Ние можем да:

 • Предложим подход за набиране на финансиране или да определим подходящи източници на финансиране.
 • Изготвим Информационен Меморандум (Information Memorandum) и Кратък профил (Teaser).
 • Се свържем и да преговаряме с подходящи инвеститори по параметрите на финансирането (Term Sheets).
 • Организираме и координираме прединвестиционното проучване (due diligence) с минимално смущаване на ежедневната Ви дейност: подготовка и представяне на документацията в информационната стая (Data room), управление на актуализациите, координиране на процеса за въпроси и отговори и осигуряване на навременното подаване на информация.
 • Ви съдействаме при формулирането на отговори на въпросите и запитванията.
 • Предоставим информация, варианти, формулировки и препоръки на вашия правен консултант за заключителната правна документация – Договор за покупка на дялове, Договор за заемно финансиране или друга документация.

Изпълнението на план може да изисква ресурси, които не са на Ваше разположение.

Ние можем да:

 • Разработим план за изпълнение и график и да разпределим отговорностите.
 • Управляваме и контролираме прогреса и да подсигурим качество.
 • Създадем и поддържаме рамка и структура за отчитане на напредъка и резултатите.

» Услуги по набиране на дълг и дялов капитал

Независимо дали планирате да привлечете нови партньори в акционерната си структура или да заемате нови средства, ще ви е необходим структуриран и разбираем набор от документи, които да представите на потенциалните инвеститори.

Ние можем да:

 • Ви помогнем при формулирането на допускания и разработването на интегриран финансов модел.
 • Проверим „чувствителността“ на модела към промени в допусканията или финансовата структура.
 • Изготвим Информационен меморандум (Information Memorandum) и Кратък профил (Teaser).

Да се свържете и преговаряте с правилните инвеститори ще ви спести време и ще гарантира ползотворен процес с благоприятен резултат.

Ние можем да:

 • Направим преценка за подхода и да определим потенциалните източници на финансиране.
 • Се свържем и да преговаряме с подходящи инвеститори по параметрите на финансирането (Term Sheets).
 • Организираме и координираме прединвестиционното проучване (due diligence) с минимално смущаване на ежедневната Ви дейност: подготовка и представяне на документацията в информационната стая (Data room), управление на актуализациите, координиране на процеса за въпроси и отговори и осигуряване на навременното подаване на информация.
 • Ви съдействаме при формулирането на отговори на въпросите и запитванията.
 • Предоставим информация, варианти, формулировки и препоръки на вашия правен консултант за заключителната правна документация – Договор за покупка на дялове, Договор за заемно финансиране или друга документация.

» Консултации при Първично публично предлагане

Превръщането на Вашата компания в публична води до значима промяна във Вашата бизнес среда. Строгите регулаторни изисквания са съчетани със значителни пазарни и вътрешни очаквания, чието управление изисква ангажирането на значителни ресурси.

Ние можем да:

 • Ви съдействаме при изработването на проспекта и кандидатстването за одобрение от Комисията за финансов надзор или други регулаторни органи.
 • Ви подпомогнем при първоначалния контакт и преговорите за условия по договорите с водещи инвестиционни посредници на съответния пазар, за да изберете брокера или поемателя, който да управлява търговията с книжата на Вашето дружество.
 • Ви съдействаме при подготовката на маркетинговите материали и организирането на срещите (road show) за представяне на емисията пред потенциални инвеститори.
 • Подкрепим Вас и Вашия брокер при реализирането на първичното публично предлагане на Българската фондова борса или на други публични пазари.