Подчинени Заеми

Предоставянето на подчинени заеми представлява форма на финансиране за публични и частни дружества, която позволява на компаниите да привличат допълнителен ресурс без да се налага да издават нови акции и по този начин техните собственици да се лишават от част от собствеността си. То има характеристики едновременно на заемно и на дялово финсиране.

Подобно на дяловото финансиране, подчиненият заем не е обезпечен, за разлика от традиционния банков заем. Същевременно, подчиненият заем не изисква прехвърляне на собственост от компанията към предоставящия финансирането.

Подчинените заеми разчитат на получаването на висока лихва (от порядъка на 20-30% годишно). Заемодателят не предоставя материални активи като обезпечение, като вместо това заемодателят в случай, че заемът не се обслужва редовно, заемодателят има правото да конвертира заема в дялово участие в компанията.