Инвестиционен Процес

СОРТИС ИНВЕСТ поддържа отлични работни взаимоотношения с повечето фондове за дялови участия и рисков капитал, които оперират в България, или чиито инвестиционни политики им позволяват да извършват инвестиции в български предприятия, както и с редица водещи търговски банки, лизингови дружества и небанкови финансови институции в страната.

Тъй като доверието и надеждността са основен фактор в процеса на вземане на решение на всички финансови инвеститори, те до голяма степен разчитат на преценката на СОРТИС ИНВЕСТ, която се стреми да им предлага само изпълними проекти с потенциал за висока рентабилност и с управленски екип заслужаващ доверие. По този начин инвестиционните фондове намаляват своята работа по подбора и обработката на потенциални инвестиционни сделки.

Преди да представи инвестиционна възможност на финансов инвеститор, СОРТИС ИНВЕСТ извършва своя собствена оценка на съответния проект, за да определи неговата реализируемост, както и най-подходящия начин за неговото финансиране. На база на извършения собствен анализ, СОРТИС ИНВЕСТ предлага на клиента финансова структура, която по най-добър начин защитава интереса на предприемачите и същевременно съответства на инвестиционните политики на най-подходящите финансови инвеститори.