Проектно Финансиране

Проектното финансиране представлява финансиране за конкретен проект (напр. мина, автомагистрала, тръбопровод, електроцентрала, кораб, болница, строителен обект и пр.), което се изплаща от паричните потоци, генерирани от самия проект.

Проектното финансиране се различава от традиционните форми на финансиране тъй като финансиращата институция разглежда активите и приходите от проекта отделно от другите активи и дейности на заемателя и не получава допълнителни обезпечения от него, различни от активите на самия проект. В тези случаи кредитният риск на заемателя не е толкова важен, колкото при традиционните банкови заеми – от по-голямо значение е идентифицирането, анализа, разпределението и управлението на рисковете, свързани с реализацията на проекта.