Портфолио Мениджмънт

СОРТИС Риъл Истейт предлага услуги за управление на инвестиционни портфейли от недвижими имоти на институционални и индивидуални клиенти. Инвестиционната политика се определя според инвестиционния профил на клиента и целите му по отношение на риска и възвращаемостта от инвестицията, отчитайки глобалната и местна пазарна конюнктура и дългосрочните тенденции за развитие.