Стратегически консултации

Стратегически консултации

СОРТИС предоставя консултации по редица стратегически и оперативни проблеми на бизнеса. Нашият опитен екип помага на клиентите да оценят текущата бизнес стратегия и да я усъвършенстват.

Изготвяне на бизнес план и пазарни проучвания

Индикативен процес:

 • Съдействие при изготвяне на подробен прогнозен анализ и идентифицираните на стратегически възможности.
 • Оценка на настоящата стратегия, предлагане на алтернативи.
 • Определяне на рамка и методология за вземане на стратегически решения.
 • Преглед на бизнес модела, различните бизнес линии и дейности, производителност и конкуренция.
 • Разработване на стратегическа бизнес концепция.

Управленски консултации за ръководене на персонал, промени, рискове и реструктуриране

Индикативен процес:

 • Разработване на длъжностни характеристики за всяка позиция в организацията
 • Оценка на ключовия персонал в съответствие с приетата стратегия, структура и длъжностни характеристики
 • Финансово и оперативно преструктуриране
 • Независима бизнес оценка

Изготвяне на кризисен план

Индикативен процес:

 • Диагностичен анализ на организацията
 • Изготвяне на различни кризисни сценарии
 • Разработване на финансов модел на организацията и моделиране на различните сценарии
 • Обсъждане на възможните мерки за реакция на всеки кризисен сценарий
 • Финансово моделиране на ефектите от различни реакции на кризата с цел уточняване на най-уместните действия
 • Финансово и оперативно преструктуриране (при нужда)