Събиране на вземания – да предпазим компанията от ликвидните проблеми на партньорите си

Събиране на вземания – да предпазим компанията от ликвидните проблеми на партньорите си

16:40, 09 юли 09, в.ДНЕВНИК

Един от основните проблеми през последните месеци за редица компании е затруднението да покриват редовно финансовите си задължения към бизнес партньори и доставчици. Причините за това са две. От една страна – в свиването обема на продажбите им от икономическата криза, а от друга страна – в затруднения достъп до кредитни ресурси.

Свитата ликвидност на фирмите води до просрочване на договорените плащания към контрагентите им и по този начин се прехвърля и върху следващите компании по веригата. Поради тази причина от особена важност за всеки предприемач е да предпази своята компания от ликвидните проблеми на търговските си партньори.

На първо място е необходимо да се отделя ежедневно внимание на събираемостта на вземанията.

Наличието на точна и навременна информация за просрочените вземания на фирмата е основата, която ще позволи да се предприемат правилни действия по събирането им. Тази статистика трябва да показва по кои сделки съществува забавяне в събираемостта, колко дни е забавянето, кой е длъжникът и т.н.

Следенето на тази информация на ежедневна база ще позволи своевременно да се идентифицират забавянията и да се предприемат стъпки за събиране на вземанията. От една страна, трябва да се избегне натрупването на големи салда, които длъжникът не би могъл да върне в обозрим период от време.

Също така трябва да се избегне и просрочването за много големи периоди на сравнително малки суми. Опитите да се получи плащане, да речем за 200 лв., което е трябвало да бъде извършено преди 6 месеца, имат значително по-малък шанс за успех в сравнение със ситуация, в която забавянето е само няколко дни. Веднага след като се установи забавяне по дадено плащане, следва да се установи връзка със съответния контрагент и да се поддържа редовна комуникация с него до изчистване на задължението. Навременното телефонно обаждане може да предотврати просрочването на задължението за период, след който събираемостта вече се затруднява.

Воденето на точна статистика за забавените плащания трябва да се комбинира и със следене на информацията за финансовото състояние на партньорите. Тя постъпва във фирмата от различни други източници. Целта е да се научи кои контрагенти евентуално имат финансови затруднения и причините за тези затруднения. По този начин предприемачът би могъл да инициира дискусия с тях за проблемите им и да намери начин за справяне със ситуацията или поне за минимизиране на негативните ефекти върху своята фирма. Например условията по дадената сделка може да се предоговорят и вземането да се разсрочи за по-дълъг период срещу съответната лихва. Друга възможност е да се предостави отстъпка от 10% от задължението, при условие че останалите 90% бъдат платени веднага.

Фирми, които имат по-силни пазарни позиции,биха могли също да прехвърлят част от капиталовите си изисквания върху своите доставчици. Например, ако клиентите на дадена компания увеличат срока за заплащане на получаваните доставки от 30 на 45 дни, компанията би могла да се опита да увеличи с 15 дни сроковете за плащане към своите собствени доставчици. По този начин целият цикъл се забавя и нуждата от оборотен капитал за компанията не се увеличава.

В случаите, когато комуникацията със задлъжнелия търговски партньор не доведе до положителни резултати или пък е трудно да се осъществи такава комуникация, може да се прибегне до услугите на специализирана компания за събиране на вземания. Този вариант е особено подходящ за фирми с множество по-малки клиенти или пък клиенти – физически лица. В България вече оперират доста фирми за събиране на вземания, включително чуждестранни компании, които разполагат с ноу-хау и действат според добрите световни практики за този тип дейност – събиране на вземания чрез т.нар. меки методи.

Друг начин за справяне с неполучените вземания е тези вземания да бъдат продадени изцяло на специализирана компания която впоследствие ще се грижи за събирането им за своя сметка. При този вариант бива възстановена само една част от общия размер на задълженията, но се получава реален финансов ресурс в момента на сключване на сделката за продажба на вземането. Тази схема е подобна на факторинга, но за разлика от него задълженията, които са предмет на продажба, са в просрочие.

При всички положения в случаите, когато проблемите с паричния поток на една фирма започнат да достигат критични размери и започнат да надхвърлят способността на мениджмънта за справяне със ситуацията, е препоръчително да се използват услугите на специализирани консултанти по корпоративни финанси, които да помогнат за излизане от ситуацията. За съжаление обаче често пъти фирмите чакат прекалено дълго, докато проблемите станат непреодолими, преди да се обърнат към професионални консултанти. Далеч по-ефективна би била намесата в сравнително ранен етап, когато е възможно да се използват повече инструменти за преодоляване на ликвидната криза на фирмата и ефекта върху бизнеса да се намали до минимум.

*Мартин Паев, CFA, има над 10 години професионален опит в инвестиционното банкиране, сливанията и придобиванията, инвестициите в дялов капитал и управлението на активи в инвестиционната банка ING Barings, Германия. Структурирал е първото акционерно дружество със специална инвестиционна цел за недвижими имоти в България „Ти Би Ай – БАК Недвижима собственост“ АДСИЦ. През 2006 г. основава компанията за инвестиционни и финансови консултации „Сортис инвест“. В продължение на два мандата е бил и член на борда на директорите на Българската CFA асоциация.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *